Събота 11, Юли 2020г.
Стратегия за развитие на детската градина

                                                                                                                                      

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕТО НА   ДГ  „СЛЪНЦЕ”  -  ГР. ДИМИТРОВГРАД

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за развитието на ДГ „Слънце“ е система от педагогически идеи и управленски и административни действия, които очертават перспективното й развитие за утвърждаването на детското заведение като модерна, достъпна и качествена обществена институция. Съхраняването на добрите традиции и достойнства на ДГ „Слънце“ очертава бъдещите посоки на действие чрез търсене на нови ресурси и потенциални възможности за осъществяването им. Тя е съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, цели, принципи, дейности, определящи нейната структура и съдържание. Целта на стратегията е ДГ „Слънце“  да отстоява своята значимост, специфичност, важност и неповторимост за развитието на малкия човек - детето. Животът на детето в детското заведение трябва да бъде един изпреварващ модел на предстоящия му пълноценен граждански живот.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

Цялостната дейност на ДГ „Слънце” протича съгласно планираните в годишния план цели, задачи и дейности. В ДГ „Слънце” се обучават 275 деца, разпределени в  9 целодневни градински, 3 целодневни яслени  групи.

В ДГ „Слънце” се акцентира върху системната организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и плавност на възпитателно-образователен процес. Правилното планиране на ВОР е решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията и провеждане на обучението и възпитанието в детското заведение. Постигнатите много добри резултати са благодарение на създадените много добри материални условия и системната и целенасочена работа на целия екип на ДГ „Слънце”.

Необходимо е:

* да продължи работата по осигуряване на емоционален комфорт у децата от цялостния ВОП в детското заведение

* да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход на педагогическото взаимодействие семейство – детско заведение

* да се разнообрази и подобри нивото на вътрешно-методичната  квалификационна дейност на учителите;

* да се повиши взискателността по опазване на  имуществото;

* специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към  проблемите и работата в детското заведение, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към  живота в ДГ „Слънце”, обогатяване на материално-техническата база.

* да продължи работата по осигуряване на системна и целенасочена ВОР, съответстваща на ДС

АНАЛИЗ НА СЪСТАВА НА ДГ „СЛЪНЦЕ” ЗА УЧ.. 2019/2020 Г.

Педагогически специалисти – 22

От тях :

Директор – 1

Учители : Висше – магистър –  11

Бакалавър – 8

Професионален бакалавър – 1

С  ПКС - 17

Непедагогически персонал : 25

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОП  И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ГРУПИ :

СГРАДА ДЕТСКА ГРАДИНА :

1-ва А група:   Елица Петрова Делчева –  учител

                             Анета Ангелова Нойкова – учител

                             Ганка Дечева Делчева  – пом.- възпитател

1-ва Б група :  Ирина Костадинова-Николова – старши учител

                              Ваня Живкова Жекова – учител

                              Христина Димитрова Христова- пом.- възпитател

2-ра А група.:    Венета Николова Палазова – старши учител

                             Лина Костадинова Бояджиева – старши учител

                             Милена Неделчева Александрова -  пом.- възпитател 

2-ра Б група.:  Соня Добрева-Димитрова – старши учител

                               Ваня Сивкова Николова – старши учител

                             Райна Георгиева Хараланова - пом.- възпитател 

3-та А група :  Румяна Ангелова Шереметова - старши учител 

                             Снежана Петрова Георгиева – старши учител

                             Румяна Василева Апостолова -  пом.- възпитател 

3-та Б група :  Йорданка Петрова Богданова – главен учител.

                             Марина Драгиева Христозова – учител

                             Маргарита Атанасова Жекова - пом.- възпитател                                                 

СГРАДА ДЕТСКА ЯСЛА

4–та А група :  Галина Николова Делчева – старши учител

                             Нина Йотова Йотова - старши учител

                             Яна Златева Кръстева - пом.- възпитател

4-та Б група :    Петя Тодорова Сиракова – старши учител

                             Ангелина Динева Братанова – учител 

                             Теодора Генчева Делчева  – пом.възпитател

Група „Роза” :             Добринка Москова - мед. сестра

                                        Мария  Радева Ташева – мед.сестра                                      

                                        Жулиета Маркова Маркова – пом.-възпитател

                                        Минка Славова Пеева - пом.- възпитател

Група „Теменужка” :   Мима Канева Йовчева – мед. Сестра

                                        Бахар Мехмед Юсуф - мед. сестра                                     

                                        Пенка Янкова Янкова - пом.-възпитател

                                        Русалина Викторова Анастасова - пом.-въъзпитател

Група "Здравец" : Емилия Канева - мед. састра

                           Тянка Григорова - мед. сестра

                           Недялка Севова Георгиева - пом.-възпитател

                           Жанета Иванова Малчева - пом.-възпитател                                     

                                   ГРУПА . ГР. МЕРИЧЛЕРИ

Смесена група :         Искра Живкова Хубенова – учител

                                      Николинка Иванова Милкова – учител

                                      Маргарита Запрянова Иванова – пом.-възпитател – 0,5

                                      Галина Митева Пеева – пом.-възпитател – 0,5

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

Програмната система в ДГ „Слънце“ е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на общата цел и отговаря на следните изисквания:

 1. Да създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от

образователните направления по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 за предучилищно образование

 1. Да отчита спецификата на ДГ „Слънце“ и на възрастовите групите
 2. Да съответства интересите, възможностите и възрастовите характеристика на децата

Програмната система включва:

 1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
 2. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

Подходи на педагогическо взаимодействие       

За постигане на поставената глобална цел, педагогическите специалисти в ДГ „Слънце“ ще прилагат в своята работа следните подходи на педагогическо взаимодействие:

1.1.Личностен и индивидуален подход

1.2.Ситуационен, комплексен и интегрален подход

1.3. Информационно-познавателен подход

1.4. Конструктивен подход

 1. Форми на педагогическо взаимодействие

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие

на детето, в който основни участници са учителят и детето. То е организирано в основна форма и в допълнителни форми.

2.1. Основните форми на педагогическо взаимодействие във всички възрастови групи ще се провеждат по образователните направления :

 1. Български език и литература
 2. Математика
 3. Околен свят
 4. Изобразително изкуство
 5. Музика
 6. Конструиране и технологии
 7. Физическа култура

2.2. Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с програмната система на ДГ „Слънце“, цялостната организация на деня,интересите и потребностите на децата.

2.2. Разпределяне на формите на педагогическо взаимодействие

Основната форма на педагогическо взаимодействие са педагогическите

ситуации, които се организират само в учебното време, съгл. чл. 12, ал. 1 и осигуряват постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 за предучилищно образование. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение по възрастови групи.

Седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на компетентностите по чл. 27, ал. 2 в ДГ „Слънце“ :

 1. Първа възрастова група - 11
 2. Втора възрастова група - 13
 3. Трета възрастова група - 15
 4. Четвърта възрастова група – 17

5.Смесена ДГ група – гр. Меричлери – 19 / с 2 педагогически ситуации повече над минималния общ седмичен брой за целодневна организация по образователно направление „Български език и литература”/

 1. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират в учебно и неучебно време, съгл. Чл. 11, ал.5 и чл. 12 ал. 5 от Наредба № 5 за предучилищно образование.

Седмичен брой на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в учебно време в ДГ „Слънце“ :

 1. Първа възрастова група - 19
 2. Втора възрастова група - 17
 3. Трета възрастова група - 15
 4. Четвърта възрастова група – 13

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие  разширяват и усъвършенстват отделни компетентности от определените в ДОС за предучилищно образование, които допринасят за личностното развитие и разнообразяване живота на децата.
Във всички възрастови групи в учебно и неучебно време допълните форми на педагогическо взаимодействие включват:
-прием на децата

-утринна гимнастика

-подготовка за закуска, подкрепителна закуска, обяд, следобедна закуска

-дидактични, конструктивни, театрализирани и сюжетни игри

-наблюдения в реални условия

-подготовка и следобеден сън, следобеден тоалет

- подвижни игри за раздвижване на децата след обедната почивка

-спортни празници и игри,
-излети, разходки, екскурзии ,
-посещение на музеи, галерии, ателиета, библиотеки, работни места, експозиции и др.
-посещение на театрални постановки, концерти и др.
-празници и развлечения

-изпращане на децата

ВИЗИЯ

 Утвърждаване на детското заведение като модерна, гъвкава, конкурентна, устойчива и  необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество и партньорство на деца, родители и учители чрез :

 1. Осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 10 месеца до 7 годишна възраст
 2. Гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно-образователен процес в педагогическото взаимодействие
 3. Утвърждаване на функционираща, гъвкава, отворена система, гарантираща постоянен диалог, доверие и подкрепа от родителите и обществеността.
 4. Затвърждаване на детското заведение в средище на хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация

МИСИЯ

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност, осигуряващи максимално развитие на детския потенциал и създаващи възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение

ЦЕННОСТ

Основните ценности на предучилищното образование са:

 1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
 5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;
 6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
 8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Осигуряване на условия за равен достъп и качествено образование и възпитание на децата чрез изграждане на привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна образователна среда и прилагане на иновационни възпитателно-образователни стратегии и работа в екип

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 1. Създаване на условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности
 2. Прилагане на иновативни образователни технологии и европейски компетентности
 3. Утвърждаване на пълноценно сътрудничество с родителската общност и институциите
 4. Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете
 2. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация
 3. Хуманизъм и толерантност
 4. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език
 5. Ангажираност и партньорство

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА СЕКТОРНАТА ПОЛИТИКА

 Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи:

 1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;
 2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
 4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;
 5. запазване и развитие на българската образователна традиция;
 6. хуманизъм и толерантност;
 7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;
 10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
 11. ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Утвърждаване на детското заведение като институция, културно и спортно средище
 2. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в детското заведение
 3. Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното образование и подготовка
 4. Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение
 5. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата, подобряване на работата с деца с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности
 6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, НПО и органи
 7. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на детското заведение
 8. Осигуряване на широк спектър от допълнителни педагогически форми за свободното време на децата и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество
 9. Участие в програми и проекти ( национални и вътрешни)
 10. Имиджова политика : е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на детското заведение.
 11. Стабилизиране на детското заведение при кризи и развитие
 12. Оцеляване на детското заведение в извънредни ситуации.
Сподели: